Monthly Archives Sierpień 2017

Zalecenia A. H. Hansena

Poglądy Keynesa, które wywarły tak silny wpływ na teorię finansów publicznych, zostały rozwinięte przez wielu ekonomistów. Należy do nich zaliczyć zwłaszcza amerykańskiego ekonomistę Alvina Harveya Hansena (1887- _1975)36 Hansen zasłynął m.in. tym, że w sposób kategoryczny odrzucił zasadę zrównoważenia budżetu. Nie oznaczało to bynajmniej lekceważenia równowagi ogólnej w gospodarce. Idea poglądów Hansena sprowadza się do twierdzenia, że równowaga budżetowa nie może być celem samym w sobie, że powinna być traktowana jako jeden z elementów funkcjonowania ogólnego mechanizmu gospodarki rynkowej. Stąd też Hansen zalecał takie finansowanie wydatków rządowych, aby gospodarka powróciła do równowagi, aby nastąpił powrót do pełnego wykorzystania zdolności wytwórczych i likwidacji (ograniczenia) bezrobocia. Cele te można osiągnąć stosując jedną z czterech metod finansowania wydatków rządowych, przy czym rząd (państwo) powinno działać według następującego scenariusza37:

przeczytaj resztę

Wyłaniają się zupełnie podstawowe kwestie:

– kogo reprezentują władze publiczne lub w czyim interesie spełniają swoje funkcje, zwłaszcza alokacyjną i redystrybucyjną,

przeczytaj resztę