Dochody wyrównawcze

Rodzaje zaciąganych pożyczek mogą być różne, od kredytów w bankach komercyjnych począwszy, przez pożyczki zaciągane w różnych instytucjach finansowych, w tym publicznych, aż po emisję własnych papierów wartościowych skierowanych do sprzedaży publicznej.

Z przedstawionego przeglądu potencjalnych źródeł zasilania finansowego władz samorządowych wynika, że środki stawiane do dyspozycji tych władz można sklasyfikować jak następuje:

– dochody własne,

– dochody wyrównawcze,

– wpływy z pożyczek.

Przez dochody własne najczęściej rozumie się dochody będące na mocy ustaw w sposób trwały oddane do dyspozycji władz samorządowych. Są to dochody z podatków lokalnych, opłat za różne usługi, dochody z tytułu praw majątkowych, dochody ze sprzedaży majątku.

Dochody wyrównawcze to przede wszystkim transfery od władz państwowych na rzecz władz samorządowych. Mogą one przybierać formę subwencji (dotacji) ogólnej, dotacji celowej, dotacji wyrównawczej itp.

Do kwestii kontrowersyjnych należy określenie charakteru udziałów władz samorządowych w dochodach władz państwowych25. Niekiedy zalicza się je do dochodów własnych, innym razem do dochodów wyrównawczych. Sprawa ta nie ma jednak, moim zdaniem, większego praktycznego znaczenia. Istotniejsze jest to, czy udziały te mają charakter trwały, są pewnym źródłem zasilania finansowego (tzn. o jaki rodzaj dochodów władz państwowych, w których władze samorządowe mają udział, chodzi), czy istnieją gwarancje ustawowe dla tych udziałów itp.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>