Funkcje finansów publicznych

Scharakteryzowany w rozdziale l przedmiot finansów publicznych jest dobrą podstawą do identyfikacji ich funkcji. Do podstawowych funkcji finansów publicznych zalicza się:

funkcję alokacyjną,

– funkcję redystrybucyjną,

– funkcję stabilizacyjną.

Wymienione funkcje finansów publicznych niekiedy w podręcznikach ekonomii są sformułowane jako funkcje państwa w gospodarce rynkowej. P.A. Samuelson oraz W.D. Nordhaus1 wyróżniają trzy funkcje państwa: jego zadaniem jest zapewnienie:

– 1) efektywności całej gospodarki wobec niesprawności rynkowego mechanizmu alokacji zasobów,

– 2) sprawiedliwości, równości wobec nadmiernej dysproporcji dochodów,

– 3) stabilności gospodarki rynkowej wobec jej cyklicznego funkcjonowania.

Porównanie funkcji finansów publicznych z funkcjami przypisywanymi współczesnemu państwu prowadzi do wniosku, że w gruncie rzeczy są to te same funkcje, tyle że nieco inaczej scharakteryzowane. Jest to zresztą w pełni zrozumiałe, gdyż finanse publiczne są instrumentem i atrybutem państwa (władz publicznych). Trzeba też podkreślić, że motywem aktywności państwa jest działanie na rzecz obywateli i społeczeństwa. Celem działalności państwa nie jest więc zysk. To kryterium aż nadto wyraźnie odróżnia gospodarkę prywatną od gospodarki publicznej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>