Przewidywanie reakcji zbiorowych

Procesy tworzenia funduszy publicznych (np. z podatków) oraz ich wykorzystywanie (np. zasiłki, renty, emerytury, bezpłatne świadczenia zdrowotne) mają charakter nie tylko gospodarczy, lecz także społeczny. Na przykład analiza interesów grupowych realizowanych za pośrednictwem finansów publicznych, a także wiele innych aspektów funkcjonowania funduszy publicznych jest przedmiotem zainteresowania socjologii.

W praktyce fiskalnej ważną rolę odgrywają także względy psychologiczne. Przewidywanie reakcji zbiorowych np. na wprowadzanie podatków czy oszczędności budżetowe, przewidywanie zachowań podmiotów gospodarczych na stosowane instrumenty finansowe, stwarza podstawy analizy finansów publicznych także z punktu widzenia psychologii.

Łatwo więc zauważyć, że zainteresowanie finansami publicznymi ze strony różnych dyscyplin naukowych jest w pełni uzasadnione. Ważne jest, aby w badaniach nad finansami publicznymi wykorzystać możliwości metody lub metod, którymi posługuje się dana dyscyplina wiedzy. Dla nauk ekonomicznych finanse publiczne to przede wszystkim sposób alokacji zasobów w gospodarce. Nauki ekonomiczne badają więc efektywność alokowanych zasobów, wpływ finansów publicznych na efektywność sektora prywatnego, funkcjonowanie całego mechanizmu rynkowego, zakres i kierunki redystrybucji dochodów, wpływ instrumentów finansowych na decyzje podmiotów w skali mikroekonomicznej itd.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>