Rodzaje sald budżetowych nie wykluczają się nawzajem

Na podkreślenie zasługuje również podział salda budżetowego na saldo nominalne oraz saldo realne. Podział ten jest związany z występowaniem zjawisk inflacyjnych w gospodarce. Wpływają one na ogół w różnym stopniu na kształtowanie się dochodów i wydatków budżetowych.

Na podkreślenie zasługuje fakt. że zaprezentowane rodzaje sald budżetowych nie wykluczają się nawzajem, lecz uzupełniają, stwarzając dobre podstawy do prowadzenia analiz empirycznych. Niemniej jednak interpretacja różnych sald budżetu państwa nastręcza pewne trudności, a ich wyrazem są m.in. występujące w sferze teorii kontrowersje wokół jego treści i znaczenia.

Istota sporu dotyczy różnicy między formalno-rachunkową a ekonomiczną interpretacją salda budżetowego. Niewątpliwie podejście formalno-ra- chunkowe do salda budżetowego jest wyrazem realistycznego traktowania obiektywnie występujących zjawisk zgodnie z kasową zasadą wykonywania budżetu, podczas gdy pogłębiona analiza treści ekonomicznej salda zmierza do uzyskania odpowiedzi na pytanie, co reprezentuje nadwyżka lub deficyt budżetowy. Odpowiedź na tak sformułowane pytanie może wskazywać np. na pozorną nadwyżkę lub pozorny deficyt budżetowy. Wyłania się tutaj zresztą inna ważna kwestia metodologiczna, którą można ująć następująco: badanie i wyjaśnianie ekonomicznej treści salda budżetu państwa nie jest możliwe bez uwzględnienia charakteru całej redystrybucji budżetowej i – co więcej – wyjaśnienia istoty stosunków ekonomicznych między budżetem państwa a innymi elementami funduszy publicznych oraz całej gospodarki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>