Category Teoria

Rola Banku Anglii w zarządzaniu długiem publicznym

Bank Anglii spełnia funkcję o fundamentalnym znaczeniu – zarządza długiem publicznym. Polega to zwłaszcza na rejestracji długu i administrowaniu nim. Bank dokonuje emisji nowych papierów wartościowych, obsługuje dług w zakresie spłaty odsetek i amortyzacji. Specjalne znaczenie ma działalność Banku przy konwersji pożyczek państwowych, których celem jest zmiana obligacji krótkoterminowych w obligacje długoterminowe. Poprawia to strukturę wewnętrzną długu. Bank prowadzi również operacje odwrotne, polegające na zmianie obligacji długoterminowych na obligacje krótkoterminowe: operacje te określa się mianem funding. Jeżeli nie udaje się zmienić obligacji krótkoterminowych na długoterminowe, może dojść do odmowy finansowania długu publicznego (unfunding) na giełdzie. Operacje państwowymi papierami wartościowymi prowadzi na giełdzie specjalny broker rządowy.

przeczytaj resztę

Problem zasad budżetowych cz. III

Jak łatwo zauważyć, wiele z wymienionych zasad budżetowych ma charakter uniwersalny w tym sensie, że wykracza poza ramy budżetu. Są to zasady: gospodarności, operatywności, przejrzystości, realności itp. Stąd też J. Kaleta słusznie zwraca uwagę, że zasady te powinny być respektowane we wszystkich planach finansowych państwa, a nie tylko w budżecie22.

przeczytaj resztę

Zalecenia A. H. Hansena cz. II

W chwili przywrócenia równowagi w gospodarce oraz osiągnięcia stanu pełnego zatrudnienia, wydatki publiczne powinny być finansowane z progresywnych podatków dochodowych. Hansen wprowadził więc koncepcję budżetu dynamicznego.

przeczytaj resztę

Wydatki publiczne na wytwarzanie określonych usług

Wykorzystanie zobiektywizowanych mierników potrzeb jako podstawy alokacji środków publicznych jest ważne także dlatego, że przy kształtowaniu zarówno globalnego poziomu wydatków, jak i ich struktury można sięgnąć do porównań międzynarodowych. Kształtowanie się wydatków publicznych należy rozpatrywać w porównaniu z krajami o zbliżonym poziomie rozwoju gospodarczego i społecznego.

przeczytaj resztę

Rodzaje dochodów publicznych cz. II

Wpływami publicznymi byłyby również wpływy z emisji pieniądza skarbowego. Obecnie mają one jednak znaczenie historyczne, gdyż bezpośrednia emisja skarbowa została powszechnie zarzucona, aby zapobiec rozbiciu polityki monetarnej (dualizmowi pieniężnemu).

przeczytaj resztę

Chcesz mieć pewność, iż twoja firma nie będzie miała problemu z zachowaniem stabilizacji finansowej? – faktura

Chcesz mieć pewność, iż twoja firma nie będzie miała problemu z zachowaniem stabilizacji finansowej? Czy zdajesz sobie sprawę, że najczęściej jest to efektem nieterminowych płatności ze strony potencjalnych kontrahentów? Oczywiście doskonałą okazją by nie dopuścić do takiego stanu rzeczy jest wykorzystanie a nawet zastosowanie narzędzi typu faktoring, czyli koncepcji jaka może nas ustrzec przed sytuacją, w której nieopłacone faktury na czas, staną się nie lada wyzwaniem. Pewnie, iż zawarcie umowy z faktorem jest korzystne z punktu widzenia każdego przedsiębiorcy, choć oczywiście znajdą się tacy którzy będą mieli odmienne zdanie na ten temat, nie zmienia to jednak faktu, że faktoring posiada ogromne rzesze zwolenników...

przeczytaj resztę

Reklama małych firm w internecie – czy z małym budżetem ma to sens ? – raklama w internecie

Stosunkowo nie duża liczba właścicieli małych oraz średnich firm wierzy , że w internecie można jeszcze przeprowadzić skuteczną kampanie reklamową w internecie. Oczywiście , jeśli mamy wygórowane wymagania odnośnie zasięgu naszej kampanii , przy bardzo małych nawet jak na niewielką firmę środkach finansowych to na pewno możemy być zawiedzeni , jednak w przypadku gdy zależy nam aby jednostkowa cena pozyskania klienta była znacznie niższa (nawet o pięć do ośmiu razy) niż w przypadku zlecenia tego agencji reklamowej , to na pewno przy niewielkich kwotach finansowych oraz poświęcenia odrobiny czasu możemy taką kampanie przeprowadzić...

przeczytaj resztę

Spekulacja giełdowa – czy ma zły wpływ na gospodarkę ? – giełda

Na samym początku wyjaśnijmy sobie czym jest spekulacja. Spekulacja jest to styl inwestowania krótkoterminowego , którego celem jest szybkie wzbogacenie się. Generalnie rzecz biorąc na rynkach giełdowych (na przykładzie giełdy papierów wartościowych) mamy do czynienia z dwoma rodzajami graczy. Pierwszy z nich to tak zwani spekulanci , natomiast drudzy to inwestorzy fundamentalni. A więc zacznijmy od tych drugich. Inwestor fundamentalny to taki kupujący spółkę na podstawie danych fundamentalnych , na podstawie których da się oszacować mniej więcej wartość spółki , oraz na podstawie perspektywy na dalsze wzrosty. Oczywiście ten drugi czynnik nie jest czynnikiem wymiernym i opiera się jedynie na opiniach ekspertów co do możliwości dalszego wzrostu spółki oraz prognoz dla branży...

przeczytaj resztę

Czy na piłce nożnej w Polsce da się zarobić ? – zarobek

Piłka nożna to ogromny biznes , który na całym świecie generuje setki miliardów euro obrotu , a sama polska liga , która jest uważana za typowego średniaka europejskiego generuje , również nie mało , gdyż w obecnym sezonie budżety wszystkich drużyn ekstraklasy mają szansę przekroczyć magiczną barierę pół miliarda złotych , co jeszcze kilka lat temu było nie do pomyślenia. Co prawda , wiele wskazuje , że będzie to tylko i wyłącznie jednorazowy wysoko spowodowany awansem mistrza Polski Legii Warszawa do Ligi Mistrzów dzięki czemu mogła Ona zwiększyć swój budżet o bardzo potężny jednorazowy zastrzyk finansowy wynoszący w tym roku około ćwierć miliarda złotych...

przeczytaj resztę

Kłopoty firm w czasie ich szybkiego rozwoju – firma warszawa

Mało kto wie , ale jednym z głównych problemów firm szybko rozwijających się jest właśnie odpowiednie zarządzanie w czasach szybkiego rozwoju. Wyobraźmy sobie sytuację ,że firma mająca co raz to większe przychody planuje zrobić duży krok na przód inwestując w nowe maszyny i urządzenia tak aby zwiększyć poziom produkcji i zwiększyć sprzedać. Firma bierze więc kredyt na część inwestycji , pozostała część finansowana jest więc ze środków własnych. Pełen cykl inwesycyjny przy budowie czy też rozbudowie fabryki trwa przeważnie minimum kilkanaście miesięcy tak więc , zanim firma rozbuduje swoją fabrykę oraz zwiększy sprzedaż będzie musiała na bierząco spłacać kredyt inwestycyjny oraz regulować wszystkie inne zobowiązania , w tym również te podatkowe...

przeczytaj resztę

Jak może wyglądać Rozmowa kwalifikacyjna?

Każda osoba, która starała się o pracę brała udział przynajmniej w jednej rozmowie kwalifikacyjnej. Jednak każdy Rozmowa kwalifikacyjna może być zupełnie inna. Dotyczy to między innymi formy prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Z jednej strony taka rozmowa może być prowadzona w formie bezpośredniego spotkania a jednocześnie może być również prowadzone telefonicznie. Oczywiście forma poradzenia rozmowy kwalifikacyjnej będzie wpływała na to, jak będzie ona przebiegła. Jednak do każdej

przeczytaj resztę

Teza o bezproduktywnym charakterze wydatków publicznych

Teza, że wydatki publiczne oznaczają bezpowrotne przepadanie części zasobów, które stoją do dyspozycji kraju w danym okresie, jest do pewnego stopnia uzasadniona, gdyż część wydatków budżetowych rzeczywiście nie przynosi bezpośrednich efektów w postaci przyrostu PKB. Jest to zresztą oczywiste, gdyż władze publiczne nie prowadzą działalności gospodarczej. Podkreślałem to już wcześniej, zwracając uwagę na fakt, że państwo potrzebuje dochodów, ale samo nie jest w stanie ich wytworzyć. W istocie, klasyczne wydatki publiczne – a więc wydatki na obronę narodową, bezpieczeństwo wewnętrzne, administrację publiczną – nie zwiększają bezpośrednio PKB. Jednak nawet w tym przypadku trudno nie dostrzegać związku między wydatkami a tempem rozwoju np. przemysłu obronnego, który tworzy PKB. Zupełnie inną sprawą jest czy w ogóle wydatki na te cele nie są bezmyślną dewastacją zasobów gospodarczych kraju, a w skali globalnej – świata. Ocena w tym zakresie jest zdeterminowana wieloma czynnikami, w tym etycznymi, politycznymi, religijnymi itd.

przeczytaj resztę