Dobro społeczne – kontynuacja

Konkludując można stwierdzić, że dobra publiczne zawsze są finansowane z funduszy publicznych i można je nazwać klasycznymi dobrami publicznymi, dobrami publicznymi sensu stricto, ze względu także na ich naturalne cechy. Dobra społeczne mogą być finansowane w całości lub w części z funduszy publicznych i wówczas można by mówić o dobrach publicznych sensu largo, które obejmują klasyczne dobra publiczne oraz dobra publiczne, które ze względu na społeczne znaczenie (politykę społeczną) są finansowane z funduszy publicznych. Wreszcie dobra prywatne są finansowane wyłącznie z funduszy prywatnych.

Z powyższego wynika, że zakres dóbr publicznych nie jest wyraźnie określony. Może on zmieniać się w zależności od tego, w jaki sposób będą alokowane dobra (usługi), które – ze względów fizycznych – mogą być rozdzielane za pomocą mechanizmu rynkowego, ale ze względów społecznych są rozdzielane z wyłączeniem mechanizmu rynkowego. Taki lub inny zakres dóbr społecznych wpływa bezpośrednio na zakres finansów publicznych, zarówno na rozmiary niezbędnych funduszy publicznych, jak też na skalę i stopień skomplikowania zjawisk i procesów związanych z finansowaniem dóbr publicznych oraz dóbr społecznych.

Rozróżnienie między dobrem publicznym a dobrem społecznym jest także istotne z punktu widzenia korzyści, które realizują obywatele. Przesłanką ochrony i tworzenia dóbr publicznych jest zarówno ich istotne znaczenie dla egzystencji społeczeństwa, jak i cechy fizyczne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>