Działalność władz lokalnych

Jeśli chodzi o władze lokalne, to domeną ich działalności są potrzeby mające decydujące znaczenie dla życia poszczególnych obywateli i społeczności lokalnych. Typowe zadania lokalnych władz publicznych związane są z:

– zaopatrzeniem ludności w wodę pitną,

– utrzymaniem czystości (kanalizacja, sprzątanie miejsc publicznych),

– utrzymaniem lokalnych dróg,

– utrzymaniem obiektów użyteczności publicznej o lokalnym znaczeniu (parków, obiektów sportowo-rekreacyjnych itp.),

– utrzymaniem ładu przestrzennego,

– utrzymaniem lokalnego transportu publicznego,

– utrzymaniem obiektów oświatowych (przedszkoli, szkół podstawowych, średnich, pomaturalnych itp.),

– utrzymaniem placówek podstawowej opieki zdrowotnej.

Z faktu usytuowania regionu między władzami centralnymi i władzami lokalnymi wynika stosunkowo duży obszar swobody w kształtowaniu kompetencji, obowiązków i środków przypisanych władzom regionalnym. Przedmiotem wyboru jest, z jednej strony, granica między kompetencjami władz państwowych a kompetencjami władz samorządowych oraz podział kompetencji między władze centralne a władze regionalne.

Realizacja wymienionych wcześniej trzech podstawowych funkcji władz regionalnych, tj. funkcji publicznych, socjalnych i gospodarczych, może przybierać różny zakres. Od tego będzie zależeć wielkość środków pozostających do dyspozycji regionu.

O istnieniu różnych możliwych rozwiązań uwarunkowanych czynnikami politycznymi, gospodarczymi, historycznymi, społecznymi, geograficznymi i innymi w zakresie funkcji spełnianych przez władze regionalne, można się przekonać analizując dane zawarte w tablicy 3, dotyczące regionów w Belgii, Francji, Włoszech i Hiszpanii.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>