Finansowe podstawy działalności władz regionalnych

O tym jak duże mogą być potencjalne zasoby finansowe stawiane do dyspozycji władz regionalnych decydują następujące podstawowe czynniki:

– 1) omówiony wyżej podział kompetencji między poszczególne rodzaje władz publicznych,

– 2) poziom rozwoju ekonomicznego,

– 3) mechanizm kształtowania zasobów fiansowych pozostających w dyspozycji władz regionalnych.

O poziomie rozwoju ekonomicznego decyduje stan i struktura regionalnej bazy ekonomicznej, którą tworzą wszystkie podmioty gospodarcze bez względu na formę ich własności, formę organizacyjną itd. Elementem regionalnej bazy ekonomicznej jest ludność zamieszkująca region, posiadająca określony stopień wykształcenia, wykazująca się przedsiębiorczością itp. Na regionalną bazę ekonomiczną składa się także infrastruktura gospodarcza (sieć dróg, sieć telekomunikacyjna itd.). Regionalną bazę ekonomiczną tworzą zasoby naturalne regionu. W najszerszym ujęciu regionalna baza ekonomiczna obejmuje także infrastrukturę instytucjonalną, na którą składają się banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, giełdy, pozabankowi pośrednicy finansowi, instytucje i organizacje, których działalność jest skierowana na promowanie rozwoju regionu23. Wszystkie te czynniki ludzkie, rzeczo-

Więcej na temat regionalnej bazy ekonomicznej patrz: Studia rozpoznawcze gospodarczych podstaw regionu, PAN KPZK, „Biuletyn”, z. 145, Warszawa 1990. we, organizacyjne mogą być sprowadzone do jednej funkcji: maksymalizacji dochodu narodowego (produktu krajowego brutto). Stan regionalnej bazy ekonomicznej jest więc oceniany na podstawie zdolności do wytwarzania dochodu narodowego. Wytworzony dochód narodowy (PKB) jest stawiany do dyspozycji gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i władz publicznych (pań stwa, samorządu).

W gospodarce pieniężnej wytworzony w regionie dochód narodowy przyjmuje postać regionalnych zasobów finansowych. Ich wielkość to tylko potencjalna siła finansowa regionu, gdyż zasoby te podlegają podziałowi między różne szczeble władzy publicznej wewnątrz regionu, ale też część finansowych zasobów jest transferowana poza region. Możliwe jest także, że regionalne zasoby finansowe powiększają się w wyniku transferów spoza regionu. Wszystko zależy więc od tego, jak jest zbudowany mechanizm kształtowania finansowych zasobów regionu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>