Metody pokrywania deficytu budżetowego

Poznanie ekonomicznej treści salda budżetowego jest szczególnie ważne z punktu widzenia poszukiwania racjonalnych źródeł pokrywania deficytu budżetowego. Metody pokrywania deficytu budżetowego – niezależnie od przyczyn wywołujących go – można uznać za prawidłowe tylko wówczas, gdy źródła tego pokrycia mają podstawy ekonomiczne. Podstawy te to przyrost oszczędności ludności, przedsiębiorstw i innych podmiotów, których skutkiem jest ograniczenie funduszy nabywczych tych podmiotów. Nie jest przy tym istotne czy oszczędności te przyjmą formę gotówkową, czy bezgotówkową, czy zostaną zlokalizowane w bankach, czy też bezpośrednio w budżecie w formie zaciągniętych przez budżet pożyczek, jeżeli są one ekonomicznie uzasadnionym źródłem pokrywania deficytu budżetowego.

Natomiast nie można akceptować pokrywania deficytu budżetowego za pomocą emisji dodatkowego pieniądza bez względu na to, czy ma ona charakter bezpośredni, tj. emisji skarbowej, czy też pośredni, polegający na zaciąganiu przez budżet kredytów bankowych nie znajdujących pokrycia w przyroście oszczędności. Wobec konsumpcyjnego charakteru większości wydatków budżetowych ten sposób równoważenia budżetu prowadzi do nierównowagi gospodarczej, zwłaszcza nierównowagi rynkowej, wywołuje lub nasila zjawiska inflacyjne, powoduje spadek siły nabywczej pieniądza itp., a więc wprowadza ogólną destabilizację sytuacji gospodarczej i społecznej kraju.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>