Podział długu publicznego

Kategoria długu publicznego netto jest przede wszystkim kategorią ekonomiczną. Sposób określenia długu publicznego netto nie jest – jak mogłoby się wydawać – tylko sprawą formalną, gdyż w rachunku tym musi zostać uwzględniona realność wyegzekwowania należności władz publicznych. Zagadnienia te wchodzą w zakres zarządzania długiem publicznym i będą przedmiotem rozważań w dalszej części niniejszego rozdziału.

Ostatni z omawianych podziałów długu publicznego związany jest ze strukturą władz publicznych. W podziale tym chodzi o to, kto zaciąga pożyczki: czy władze państwowe, czy władze samorządowe. Na tej podstawie rozróżnia się:

– dług centralny (państwowy).

– dług lokalny (samorządowy).

Znaczenia powyższego podziału długu publicznego nie można przeceniać, wobec daleko idącej autonomii i odrębności władz samorządowych w stosunku do władz państwowych. Niemniej jednak stan długu lokalnego (jego poziom, struktura itd.), jest ważny dla finansów publicznych, gdyż od tego zależy długookresowa polityka kształtowania struktury funduszy publicznych i ewentualne zmiany w proporcji podziału środków publicznych między władze państwowe a władze samorządowe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>