Porównanie między kosztami a korzyściami może dać ujemny wynik

Rachunek kosztów i korzyści budowy kortu tenisowego przedstawia tablica 1. Zauważmy, że ogólny rachunek kosztów i korzyści jest dodatni, co może być pierwszym podstawowym warunkiem przystąpienia do realizacji przedsięwzięcia. Członkowie wspólnoty zainteresowanej budową kortu przyjęli też zasadę, że będą w jednakowym stopniu partycypować w kosztach projektu, o ile projekt zostanie uchwalony zwykłą większością głosów.

Analiza danych zawartych w tablicy 1 potwierdza więc nasze wcześniejsze ustalenia, że mogą zachodzić dysproporcje między ciężarami na rzecz pewnej wspólnoty a korzyściami wynikającymi z życia w tej wspólnocie. Przedstawio-

Rezultat 1400 1600 + 200 Większość (4) za ne liczby pokazują też istotę różnic między preferencjami wspólnoty a preferencjami indywidualnymi. Wspólnota jest za budową kortu, gdyż przyniesie jej to większe korzyści niż poniesione koszty, jednakże tylko 4 na 7 członków tej wspólnoty wykazuje identyczne, co wspólnota preferencje.

Porównanie między kosztami a korzyściami może dać ujemny wynik. Gdybyśmy mianowicie przyjęli, że obywatele E, F, G nie osiągają żadnej korzyści z budowy kortu, to wówczas koszty wyniosłyby 1400, a korzyści tylko 1300. W wyniku głosowania projekt zostałby jednak podjęty, gdyż większość głosujących opowie się za projektem – dla tej większości kryterium wyboru (motyw) leży w nadwyżce indywidualnych korzyści nad indywidualnymi kosztami.

Symulowany w tablicy 1 rachunek kosztów i korzyści opierał się na założeniu, że wszyscy uczestnicy głosowania są w mniejszym lub większym stopniu zainteresowani realizacją projektu, stąd dobrowolne przystąpienie do przedsięwzięcia i akceptacja solidarnego partycypowania w kosztach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>