Zasady ustalania wyników głosowania w sprawach publicznych

Jeżeli w systemach demokratycznych tak zasadniczą rolę odgrywa głosowanie oraz reguła, iż mniejszość musi podporządkować się większości, to rozpatrzmy teraz, w jaki sposób ustala się rezultaty i jakie zasady mogą być zastosowane.

W systemie demokratycznym zawsze występuje pewien przymus, tyle tylko, że nie jest on narzucony przez jedną osobę lub wąskie grono osób, tak jak w systemach autorytarnych, lecz przez wolę większości. Przymus demokratyczny osiąga się przez respektowanie wyników głosowania. Wyniki te mogą być obliczane według następujących zasad:

– 1) jednomyślność głosujących,

– 2) większość kwalifikowana,

– 3) większość zwykła,

– 4) głosowanie według punktów (ranking).

Jednomyślność w głosowaniu może praktycznie biorąc – występować tylko w przypadku małych grup. Jednomyślność może być warunkiem przyjęcia decyzji o najwyższym znaczeniu dla państwa, społeczeństwa, organizacji itp. Ponieważ jest ona rzadkością, gdyż nawet w małej grupie istnieją różne preferencje i różne interesy, zasada jednomyślności w głosowaniu na ogół jest odrzucana, gdyż kierowanie się nią oznaczałoby wystąpienie paraliżu decyzyjnego. W pewnych przypadkach jednak możliwe jest ustanowienie zasady jednomyślności w podejmowaniu decyzji w małej grupie, jeżeli przedmiot decyzji jest ważny. Zasada ta stosowana jest np. w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>