Rodzaje dochodów publicznych cz. II

Wpływami publicznymi byłyby również wpływy z emisji pieniądza skarbowego. Obecnie mają one jednak znaczenie historyczne, gdyż bezpośrednia emisja skarbowa została powszechnie zarzucona, aby zapobiec rozbiciu polityki monetarnej (dualizmowi pieniężnemu).

Do wpływów publicznych zaliczają się, oczywiście, wpływy o charakterze dochodowym. Z punktu widzenia zaspokojenia popytu władz publicznych na pieniądz lub, inaczej, na środki pieniężne potrzebne na realizację celów publicznych, nie ma większego znaczenia, czy środki te pochodzą z dochodów, czy są to inne wpływy. Z tego punktu widzenia ważne jest, aby zachowana była płynność finansowa rządu (samorządów), czyli zdolność do regulowania bieżących zobowiązań. Inaczej sprawa wygląda z punktu widzenia treści ekonomicznej środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach władz publicznych.

Dochody publiczne przejęte przez państwo (samorząd) oznaczają definitywne, czyli bezzwrotne, zasilanie finansowe władz publicznych. Źródłem tych dochodów są dochody innych podmiotów. Wydatkowanie tych dochodów oznacza także ostateczne ich zużycie przez władze publiczne. Jest to więc jakościowo inna sytuacja niż finansowanie wydatków z wpływów pochodzących z pożyczek.

Dochody publiczne są różne co do treści: można wśród nich wyróżnić wyraźnie następujące rodzaje dochodów:

– daniny publiczne,

dochody publiczne z majątku i praw majątkowych,

– pozostałe dochody.

Daniny publiczne są klasycznym ciężarem nakładanym na gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa. Ich główną cechą jest to, że podmiot ponoszący ciężar daniny publicznej nie otrzymuje w zamian za to żadnego bezpośredniego świadczenia (korzyści). Typową daniną publiczną jest podatek, akcyza, cło itp.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>