Rodzaje dochodów publicznych

W teorii finansów publicznych używa się różnych klasyfikacji dochodów. Niektóre z nich zresztą nie zawsze są, moim zdaniem, trafne. Przykładem takim jest spotykany podział dochodów na:

– dochody bezzwrotne,

– dochody zwrotne.

Dochody zwrotne łączone są z zaciąganymi przez władze publiczne pożyczkami. Pożyczka nie jest – ze względu na treść ekonomiczną – dochodem. Tak zresztą jak i nie można – znowu w sensie ekonomicznym – za dochód państwa uznać wpływów pieniężnych z tytułu emisji skarbowej (drukowania lub bicia pieniądza skarbowego). Już te dwa przykłady wskazują na pewne trudności z zachowaniem czystych kryteriów klasyfikacyjnych wobec zjawisk i procesów pieniężnych zachodzących w obszarze finansów publicznych.

W związku z trwałą praktyką rządów i samorządów zaciągania pożyczek, występowaniem deficytu budżetowego i długu publicznego, w tym długu państwowego i długu lokalnego, konieczne jest rozróżnienie dwóch zasadniczych pojęć:

– wpływy publiczne,

– dochody publiczne.

Przez wpływy publiczne rozumie się wszystkie środki pieniężne zasilające rachunki władz publicznych (rządowych i samorządowych). Wpływy publiczne są więc pojęciem szerszym niż dochody publiczne, gdyż obejmują wszelkiego rodzaju wpływy o charakterze pożyczkowym. Do wpływów o charakterze pożyczkowym należy zaliczyć w szczególności:

kredyty z banku centralnego,

– kredyty z banków komercyjnych,

– pożyczki od rządów zagranicznych,

– pożyczki od banków zagranicznych,

– wpływy ze sprzedaży weksli (bonów) skarbowych,

– wpływy ze sprzedaży obligacji municypalnych,

– wpływy związane z innymi instrumentami finansowymi potwierdzającymi zaciąganie pożyczek przez władze publiczne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>