Wydatki publiczne w wymiarze ekonomicznym

Niebezpieczeństwo nadużyć, malwersacji i korupcji przy wydatkowaniu środków publicznych powstaje w związku z administracyjnym charakterem ich wydatkowania. Państwo czy władze publiczne są potężnym uczestnikiem rynku, gdyż realizacja części zadań publicznych tworzy popyt na towary i usługi dostarczane jednostkom sektora publicznego przez sektor prywatny, W warunkach konkurencji, gospodarki ograniczonej popytem itp. zamówienia władz publicznych, zwłaszcza na wieloletnie dostawy towarów i świadczenie usług, są atrakcyjne dla prywatnych przedsiębiorstw. Wybór partnera władz publicznych dokonuje się w warunkach ostrej rywalizacji o zamówienia. Rodzi to naturalne poniekąd warunki do korumpowania gestorów środków publicznych w zamian za otrzymanie zamówień rządowych (samorządowych). Poza kryminalnym charakterem takiej działalności, którą zresztą bardzo trudno wykryć, istnieje niebezpieczeństwo marnotrawienia środków publicznych przez zlecanie zamówień wcale nie najkorzystniejszych z punktu widzenia realizowanych zadań.

Wydatki publiczne w wymiarze ekonomicznym to także kreowanie popytu w gospodarce z wszelkimi tego konsekwencjami. Istotną rolę w tym zakresie odgrywają:

– 1) bezwzględny poziom wydatków,

– 2) struktura wydatków,

– 3) zmiany zachodzące zarówno w poziomie, jak i w strukturze wydatków.

Wymienione zagadnienia wiążą się bezpośrednio z przebiegiem cyklu koniunkturalnego oraz potencjalnym wpływem wydatków publicznych na poziom aktywności gospodarki. Kwestie te będą rozważane w kontekście równowagi budżetowej. W tym miejscu odniosę się do tzw. efektu wypychania zasobów przez wydatki publiczne poza obieg gospodarczy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>