Wyłaniają się zupełnie podstawowe kwestie:

– kogo reprezentują władze publiczne lub w czyim interesie spełniają swoje funkcje, zwłaszcza alokacyjną i redystrybucyjną,

– jakimi kryteriami kierują się władze publiczne dokonując alokacji dóbr publicznych i społecznych.

Na te i wiele innych pytań próbuje odpowiedzieć teoria wyboru publicznego. Głównym celem tej teorii jest obiektywizacja kryteriów wyboru przy alokacji dóbr i redystrybucji dochodów, a więc eliminowanie lub ograniczanie arbitralności i woluntaryzmu decyzyjnego władz publicznych.

Przedmiotem zainteresowania teorii wyboru publicznego jest więc demokratyczny system podejmowania decyzji w kwestiach publicznych, funkcjonowanie mechanizmów politycznych, zachowanie się pojedynczego obywatela, grup społecznych, ich rola w podejmowaniu decyzji publicznych.

Tak określony przedmiot zainteresowania teorii wyboru publicznego wynika przede wszystkim stąd, że skutki niewłaściwych decyzji władz publicznych mogą być wręcz nieobliczalne dla społeczeństwa i gospodarki.

Stąd też zasadnicze znaczenie ma sposób powoływania władz publicznych oraz wpływ obywatela na ich działalność. W ustroju demokratycznym wpływ obywatela realizuje się przez wybory (system wyborczy). Jak łatwo zauważyć, teoria wyboru publicznego musi uwzględniać warunki ustrojowe oraz czynniki polityczne. W szczególności chodzi o takie czynniki, jak:

– system władz publicznych (państwowych, samorządowych),

– kompetencje poszczególnych organów władz publicznych w kwestiach finansowych, a zwłaszcza budżetowych,

– ordynacja wyborcza,

– system partii politycznych i organizacji społecznych, zawodowych itp.

Niektóre z tych kwestii, ze względu na ich rangę, są rozstrzygane w ustawie zasadniczej (konstytucji).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>