Zalecenia A. H. Hansena

Poglądy Keynesa, które wywarły tak silny wpływ na teorię finansów publicznych, zostały rozwinięte przez wielu ekonomistów. Należy do nich zaliczyć zwłaszcza amerykańskiego ekonomistę Alvina Harveya Hansena (1887- _1975)36 Hansen zasłynął m.in. tym, że w sposób kategoryczny odrzucił zasadę zrównoważenia budżetu. Nie oznaczało to bynajmniej lekceważenia równowagi ogólnej w gospodarce. Idea poglądów Hansena sprowadza się do twierdzenia, że równowaga budżetowa nie może być celem samym w sobie, że powinna być traktowana jako jeden z elementów funkcjonowania ogólnego mechanizmu gospodarki rynkowej. Stąd też Hansen zalecał takie finansowanie wydatków rządowych, aby gospodarka powróciła do równowagi, aby nastąpił powrót do pełnego wykorzystania zdolności wytwórczych i likwidacji (ograniczenia) bezrobocia. Cele te można osiągnąć stosując jedną z czterech metod finansowania wydatków rządowych, przy czym rząd (państwo) powinno działać według następującego scenariusza37:

Zaciągać kredyty w bankach handlowych podczas depresji: Hansen uzasadnia to faktem, iż kredyty bankowe oddziałują najbardziej ekspansywnie na gospodarkę.

Zaciągnięte kredyty bankowe dadzą gospodarce silny impuls rozwojowy, wyrażający się wzrostem dochodu narodowego oraz wzrostem oszczędności: impuls ten nie jest jednak na tyle silny, aby zlikwidować bezrobocie, wobec tego dalszy wzrost gospodarki jest możliwy przez finansowanie wydatków publicznych i zwiększanie popytu. Źródłem finansowania wydatków – w tej fazie przywracania równowagi – są wspomniane wyżej oszczędności. Termin ,.recesja” wprowadzono w Stanach Zjednoczonych w roku 1937 w celu określenia kolejnego ostrego załamania w gospodarce w warunkach istniejącej wciąż w tym kraju depresji: por. J.K. Galbraith Ekonomia w perspektywie. Krytyka historyczna. PWE, Warszawa 1991, s. 234.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>