Rodzaje sald budżetowych cz. II

Saldo kredytowe nazywane jest też czasami saldem pierwotnym. Wyodrębnienie salda pierwotnego jest ważne z punktu widzenia oceny zdolności podatkowej gospodarki i społeczeństwa w danym roku fiskalnym. Posługiwanie się saldem pierwotnym jest również wielce przydatne przy badaniu ekonomicznej treści strumieni wpływających na rachunki władz publicznych oraz strumieni odpływających z tychże rachunków.

Majątkowe saldo budżetu to różnica między dochodami budżetowymi, pomniejszonymi o dochody uzyskane ze sprzedaży majątku publicznego i o pożyczki zaciągane na cele inwestycyjne a wydatkami bieżącymi budżetu. Saldo budżetu w tym ujęciu informuje o zmianie stanu majątku publicznego państwa. Powyższe ujęcie salda budżetowego wiąże się z podziałem budżetu na bieżący i inwestycyjny (majątkowy). Współcześnie podział taki ma jedynie charakter formalny.

Inne podejście do salda budżetu pozwala na wyróżnienie salda ogólnego i krajowego. Saldo ogólne pokrywa się z kredytową koncepcją salda budżetu, natomiast saldo krajowe uzyskuje się po skorygowaniu salda ogólnego o budżetowe rozliczenia zagraniczne. Wymaga to jednak nieuwzględniania tych rozliczeń w dochodach i wydatkach budżetu. Podział salda budżetowego na ogólne i krajowe ma istotne znaczenie, ponieważ w przypadku pojawienia się deficytu budżetowego można uzyskać odpowiedź na pytanie, jaki jest wpływ rozliczeń zagranicznych na ogólne saldo budżetu, a tym samym, jakie jest obciążenie państwa w związku z wypłatą odsetek zagranicznym wierzycielom. Dług wewnętrzny jest bowiem zasadniczo różny od długu zewnętrznego. W pierwszym przypadku następuje przesunięcie środków pieniężnych i wartości realnych między poszczególnymi podmiotami w kraju, natomiast w przypadku drugim następuje odpływ kapitałów i wartości realnych poza kraj.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>