Różnice między podatkiem a pożyczką

– 1. Przymusowy charakter

– 2. Natychmiastowe zubożenie podatnika

– 3. Obciąża obecne pokolenia

– 4. Przerzucany w cenę – inflacjogenny

– 5. Podmiotowy przekrój podatników jest inny niż pożyczkodawców

– 6. Może spowodować wybuch społeczny

– 7. Może wywołać zjawisko ucieczki przed podatkami 1. Dobrowolny charakter

– 2. Potencjalne zubożenie podatnika

– 3. Obciąża przyszłe pokolenia

– 4. Działanie dełlacyjne

– 5. Obligacja może być przedmiotem sprzedaży

– 6. Wywołuje transfer dochodów od przyszłych podatników do obecnych posiadaczy papierów wartościowych (rentierów)

– 7. Może być przyczyną dewaluacji pieniądza

– 8. Prowadzi do zmniejszenia globalnej siły nabywczej, ale nie zawsze indywidualnej siły nabywczej

– 9. Może wyrażać poparcie społeczeństwa dla władzy

– 10. Może być narzędziem zmiany struktury gospodarki (finansowanie inwestycji)

– 11. Może wpływać na koniunkturę gospodarczą (antyinflacyjne wchłanianie nadmiernej siły nabywczej)

Z przedstawionego porównania wynikają istotne różnice między podatkiem a pożyczką. Niektóre z nich są na tyle oczywiste, że nie wymagają wyjaśnień, inne zaś trzeba zinterpretować. Pożyczka może, podobnie jak podatek, doprowadzić do zubożenia pożyczkodawcy. Sytuacja taka występuje w następujących przypadkach:

– 1) jeżeli w wyniku zjawisk inflacyjnych następuje realny spadek wartości pożyczonego kapitału,

– 2) jeżeli władze publiczne dokonują zmiany warunków zaciągania pożyczek, czyli konwersji długu, na skutek czego pożyczkodawcy tracą część kapitału i procentu,

– 3) jeżeli władze publiczne ogłaszają niewypłacalność co do całości lub części zobowiązań, czyłi gdy następuje repudiacja długów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>