Zasady działania mnożnika

Dla pewności przypomnijmy, że mnożnik k' oznacza wartość k po opodatkowaniu dochodów: do tablicy 6 został on przeniesiony z tablicy 5. Przyrost dochodu narodowego jest rezultatem pomnożenia przyrostu wydatków państwa przez odpowiedni mnożnik k'. Przyrost podatków jest rezultatem pomnożenia przyrostu dochodu narodowego przez przyjętą stopę opodatkowania netto, a przyrost deficytu budżetowego jest wynikiem różnicy między poniesionymi dodatkowymi wydatkami a przyrostem wpływów z tytułu podatków. 2 danych zawartych w tablicy 6 wynika, że nawet w przypadku łącznego zastosowania środków polityki fiskalnej, tzn. wzrostu wydatków budżetowych oraz wzrostu podatków, następuje wzrost dochodu narodowego. Wzrost ten jest silniejszy od wzrostu wydatków. Przyczyną tego jest działanie mnożnika wydatkowego. Dzięki mnożnikowi deficyt budżetowy rośnie, ale w mniejszym stopniu niż wynikałoby to ze wzrostu wydatków budżetowych. Różnice te są spowodowane zmieniającą się krańcową skłonnością do konsumpcji.

Wyjaśnienie zasady działania mnożnika umożliwia sprecyzowanie istoty mnożnika budżetu zrównoważonego. Jeżeli państwo decyduje się na wzrost wydatków, któremu odpowiada identyczny wzrost podatków lub, inaczej, dodatkowe wydatki państwa znajdą pełne pokrycie w dochodach budżetu z tytułu wzrostu stopy opodatkowania netto, to i tak w gospodarce nastąpi przyrost produktu narodowego i dochodu narodowego. Przyczyną takiego stanu jest fakt, że pobudzenie popytu w gospodarce przez dodatkowe wydatki państwa mimo zwiększenia podatków spowoduje większy przyrost produktu narodowego oraz dochodu narodowego jako efekt działania mnożnika5.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>