Rola budżetu w alokacji zasobów

O możliwościach różnego podejścia do procesów gromadzenia i podziału dochodów budżetowych świadczy m.in. fakt wyodrębniania w teorii a lokacyjnej funkcji budżetu. Z punktu widzenia treści ekonomicznej funkcja ta w pełni pokrywa się z funkcją redystrybucyjną. Pogląd taki wyrażają też

przeczytaj resztę

System finansowy ubezpieczeń zdrowotnych

Do zakresu ubezpieczeń społecznych należą także ubezpieczenia zdrowotne oraz ubezpieczenia na wypadek bezrobocia. Finansowanie świadczeń zdrowotnych może się dokonywać przez system zaopatrzeniowy, który polega na tym, że władze publiczne biorą organizacyjną i finansową odpowiedzialność za ochronę zdrowia. Źródłem finansowania publicznych usług zdrowotnych są podatki wpływające do budżetu państwa i budżetów samorządowych, przy czym podatki te mają charakter ogólny, a nie ceiowy. Wadą tego rozwiązania jest to, że wydatki na ochronę zdrowia są kształtowane w ramach procedury budżetowej, ze wszystkimi pozytywnymi i negatywnymi tego konsekwencjami, z przewagą tych ostatnich. (Sprawa ta będzie jeszcze przedmiotem rozważań.)

przeczytaj resztę

Bilans Banku Anglii – kontynuacja

W celu pokrycia deficytu budżetowego Bank Anglii przeprowadza emisję nowych obligacji państwowych oraz dokonuje – w imieniu rządu – konwersji starych pożyczek. Bank nie bierze udziału w publicznej subskrypcji tych pożyczek, ale jednak nie sprzedane pożyczki są przejmowane przez Departament Emisyjny i sprzedawane później na rynkach finansowych.

przeczytaj resztę

Zasady ustalania wyników głosowania w sprawach publicznych

Jeżeli w systemach demokratycznych tak zasadniczą rolę odgrywa głosowanie oraz reguła, iż mniejszość musi podporządkować się większości, to rozpatrzmy teraz, w jaki sposób ustala się rezultaty i jakie zasady mogą być zastosowane.

przeczytaj resztę

Struktura systemu finansów publicznych

Gromadzenie i rozdysponowywanie pieniężnych środków publicznych wymaga działania określonych podmiotów nie tylko najwyższego szczebla władzy ustawodawczej i wykonawczej, lecz także sieci instytucji (podmiotów), które na bieżąco realizują dochody i wydatki publiczne. Podmioty te mają określoną formę organizacyjną, działają na podstawie określonych aktów normatywnych, w oparciu o określone instytucje finansowe (np. budżet państwa, fundusze ubezpieczeniowe).

przeczytaj resztę

Postulat stabilności reguł polityki fiskalnej

Cechą dobrej polityki fiskalnej jest też stabilność zasad. Jest ona warunkiem racjonalnego zachowania się podmiotów gospodarczych, daje podstawę podejmowania decyzji średnio- i długookresowych. W stabilności reguł polityki fiskalnej zainteresowane są więc: przedsiębiorstwa krajowe, gospodarstwa domowe, inwestorzy zagraniczni, władze samorządowe itd. Zainteresowanie to wynika z faktu, że muszą oni mieć wiedzę odnośnie do przewidywanych podatków, udziału władz samorządowych w dochodach władz centralnych, opodatkowaniu dochodów transferowanych za granicę itd.

przeczytaj resztę