Category Teoria

Wysiłek państwa w celu zdobywania dochodów

Wysiłek państwa w celu zdobywania dochodów ma więc charakter wybitnie administracyjny, a nie ekonomiczny: ryzyko związane z aktywnością państwa w tej dziedzinie nie jest analogiczne do ryzyka ponoszonego przez przedsiębiorstwa czy gospodarstwa domowe – ryzyko bankructwa, ryzyko rynku, ryzyko inflacji, ryzyko technologiczne itp. W procesie przymusowego i definitywnego pozbawiania gospodarstw domowych i przedsiębiorstw części dochodów państwo ponosi przede wszystkim ryzyko polityczne. Jego istota polega na tym, że przymusowy charakter działalności państwa, z jednej strony, a naturalny konflikt interesów dochodowych (majątkowych) zachodzący między państwem a podmiotami, na które nakładane są ciężary finansowe, z drugiej strony, może prowadzić do ostrej negacji instytucji państwa. Działo się tak np. w okresie wielu rewolucji i wojen mających podłoże fiskalne. Tak ekstremalne sytuacje, grożące anarchizacją życia społecznego, występują rzadko, a ryzyko polityczne dotyczy nie tyle samego państwa, ile jego organów. W systemie demokracji przedstawicielskiej (parlamentarnej) ryzyko polityczne państwa najczęściej sprowadza się do upadku rządu lub rozwiązania parlamentu. Dzieje się tak wtedy, gdy podmioty, na które nakładane są ciężary fiskalne, nie chcą tolerować nadmiernej ingerencji władz publicznych w dochody gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Zjawisko takie określane jest nadmiernym fiskalizmem. (Do kwestii tej powrócę.) W każdym jednak razie także w ostatnich latach, w tym w Polsce, zdarzały się sytuacje, w których ciężary fiskalne były przyczyną niepokojów społecznych (strajków, protestów publicznych) – np. w Wielkiej Brytanii w związku z ideą wprowadzenia w latach osiemdziesiątych podatku zwanego pogłównym, a w Polsce na początku lat dziewięćdziesiątych w związku z podatkiem znanym jako „popiwek” (od ponadnormatywnego wzrostu wynagrodzeń w przedsiębiorstwach państwowych).

przeczytaj resztę

Funkcje budżetu państwa

Duży stopień złożoności instytucji budżetu państwa jest przyczyną rozbieżności w formułowaniu przez różnych autorów funkcji budżetu. Rozbieżności te dotyczą zarówno liczby funkcji, jak też interpretacji ich treści. Częściowe wyjaśnienie źródeł nieporozumień związanych z funkcjami budżetu leży, jak sądzę, w pojęciu „funkcja”. Warto zauważyć, że na gruncie nauk ekonomicznych pojęcia tego używa się w odniesieniu do zjawisk nie tylko ilościowych, lecz także jakościowych. Na przykład powszechnie wymienia się funkcje pieniądza, kredytu, cen, podatków itd, Tymczasem pojęcie funkcji wywodzi się z nauk ścisłych i dotyczy zależności między przynajmniej dwoma zjawiskami, przy czym zjawiska te zawsze występują razem, tzn. wystąpieniu zjawiska A towarzyszy pojawienie się zjawiska B, oraz istnieje między nimi związek przyczynowo-skutkowy. Najważniejsze jednak jest to, że w przypadku funkcji rozpatrywanych na gruncie nauk ścisłych zależność między zjawiskami daje się kwantyfikować. W przypadku funkcji kategorii ekonomicznych ich istotę formułuje się w sposób opisowy, co stwarza możliwość różnej jej interpretacji. Znany teoretyk budżetu, J. Kaleta, zwraca też uwagę pośrednio na pojemność funkcji, stwierdzając że mnożone w literaturze funkcje są zawarte w kilku funkcjach o charakterze podstawowym0. Wyłania się stąd możliwość formułowania np. podstawowych oraz pomocniczych funkcji budżetu. Inne rozwiązanie polegałoby na hierarchizacji funkcji budżetu. W teorii wyodrębnia się następujące funkcje:

przeczytaj resztę

Ortodoksyjna teoria finansów publicznych

Okresu, w którym obowiązywała ortodoksyjna teoria finansów publicznych, nie można dokładnie sprecyzować. Wynika to nawet z naszych rozważań, gdyż nietrudno zauważyć, że niektóre szkoły finansów publicznych nakładają się w czasie. Zdaniem J. Zajdy, ortodoksyjna teoria finansów publicznych, podporządkowana skarbowemu punktowi widzenia, dominowała przez cały XIX wiek do pierwszej wojny światowej i przez okres powojennej odbudowy aż do wielkiego kryzysu lat 1929-193515. Ortodoksyjna teoria finansów publicznych zaleca, aby budżet państwa był jak najmniejszy. Podwaliny tej doktryny stworzył, jak już zaznaczyłem wcześniej, J.B. Say. Według niego, podatek jest ciężarem nie tylko z prywatnego, lecz także ze społecznego (ekonomicznego) punktu widzenia16. Korzystny wpływ małego budżetu na gospodarkę trafnie określił A. Krzyżanowski: „rozmiary kapitalizacji są uwarunkowane w pierwszym rzędzie wielkością wydatków publicznych. Znaczne wydatki państwa podwyższają stopę procentową, zmniejszają wysokość płac i innych dochodów. […] Ograniczenie wydatków państwowych sprzyja umiarkowanej zwyżce cen i płac”17. Koncepcja małego budżetu oznacza, że powinien on być tworzony tylko do takiej wysokości, która pozwala finansować ewidentne zadania publiczne państwa, a zwłaszcza zapewnienie ładu wewnętrznego i obrony narodowej.

przeczytaj resztę

Funkcjonowanie systemu demokratycznego i mechanizmu politycznego

Następną kwestią, którą należy rozważyć, jest sytuacja (pozycja) wyborcy, a raczej wyborców, gdy działalność wybranych władz przedstawicielskich nie odpowiada preferencjom wyborców. Mechanizm polityczny (wyborczy) jest taki, iż zakłada przeprowadzanie wyborów co kilka lat (4-5). Rozwiązanie takie jest w pełni zrozumiałe, gdyż do funkcjonowania systemu demokratycznego niezbędna jest pewna stabilizacja polityczna (zwłaszcza w odniesieniu do ustawodawczych władz przedstawicielskich). Kampania wyborcza trwa z reguły kilka miesięcy, a nawet niekiedy rok. W okresie tym poczynania partii politycznych sprawujących władzę są do pewnego stopnia ograniczone. Przyczyną jest obawa przed popełnieniem błędu, unikanie decyzji koniecznych, ale niepopularnych, zwłaszcza w klimacie ostrej walki politycznej. Nie można też bagatelizować znacznych kosztów, które pochłania przeprowadzenie wyborów.

przeczytaj resztę

Przewidywanie reakcji zbiorowych

Procesy tworzenia funduszy publicznych (np. z podatków) oraz ich wykorzystywanie (np. zasiłki, renty, emerytury, bezpłatne świadczenia zdrowotne) mają charakter nie tylko gospodarczy, lecz także społeczny. Na przykład analiza interesów grupowych realizowanych za pośrednictwem finansów publicznych, a także wiele innych aspektów funkcjonowania funduszy publicznych jest przedmiotem zainteresowania socjologii.

przeczytaj resztę

Historia instytucji budżetu państwa

Istota mechanizmu przejmowania przez państwo dochodów gospodarstw domowych i przedsiębiorstw stwarza jednak wiele niebezpieczeństw, nie tylko na płaszczyźnie politycznej. Sposób działania państwa w sferze dochodowej, a zwłaszcza arbitralność decyzji fiskalnych, przyjmująca czasami postać woluntaryzmu, przynosi negatywne skutki dla podmiotów, od których państwo przejmuje dochody, jak też dla całej gospodarki narodowej. Sytuacja taka występuje wtedy, gdy interweniowanie państwa w dochody podmiotów prowadzi do recesji czy nawet kryzysu gospodarczego. Metoda pozyskiwania przez państwo dochodów, której istotą nie jest wysiłek ekonomiczny, lecz jedynie administracyjny, stwarza jak gdyby naturalne warunki do nieefektywnego wykorzystywania pieniężnych środków publicznych, marnotrawstwa, a nawet defraudacji funduszy publicznych. W każdym razie działalność państwa w tej dziedzinie musi być poddana szczególnej kontroli. Kontrola ta nie może ograniczać się – co już wiemy – do realizowanych na drodze przymusu dochodów, musi obejmować także kierunki i sposoby ich wydatkowania. Państwo nie gromadzi dochodów tak w ogóle, ale w związku z określonymi celami. Stąd nie można interesować się jedynie dochodową stroną aktywności państwa. Zakres i rodzaje interwencji państwa w dochody gospodarstw domowych i przedsiębiorstw muszą być wiązane z korzyściami, jakich oczekują podmioty pozbawiane części swoich dochodów.

przeczytaj resztę

Cechy budżetu państwa

Na podstawie analizy literatury przedmiotu oraz obserwacji funkcjonowania budżetu państwa można wymienić następujące jego cechy:

przeczytaj resztę

Budżety państw zachodnich

Wszystko to prowadzi do zasadniczej konkluzji, że równowaga budżetowa nie może być traktowana jako bezwzględne kryterium polityki fiskalnej i gospodarczej państwa. O tym, czy ma wystąpić deficyt budżetowy, w jakich rozmiarach bezwzględnych i relatywnych (w stosunku do produktu narodowego brutto), z jakich źródeł ma być finansowany itd., decydują konkretne warunki ekonomiczne, społeczne, polityczne i inne panujące w danym czasie w danym kraju.

przeczytaj resztę

Funkcja planowania oraz funkcję administracyjna budżetu

Demokratyczna funkcja budżetu jest jedną z ważniejszych funkcji politycznych. Istota tej funkcji polega na zainteresowaniu i wpływie społeczeństwa na opracowywanie i wykonywanie budżetu.

przeczytaj resztę

Rodzaje długu publicznego cz. III

Okres fiskalny jest jednak okresem stosunkowo krótkim, stąd też zaciąganie pożyczek krótkoterminowych może wynikać z niemożności zrównoważenia budżetu państwa w dwóch, trzech latach. W teorii finansów publicznych postuluje się właśnie wydłużenie okresu równoważenia budżetu do kilku lat, a nawet powiązanie z przebiegiem cyklu koniunkturalnego. W każdym jednak razie krótkoterminowy dług publiczny związany jest z bieżącymi potrzebami władz publicznych i zaciąga się go nie na konkretne cele, lecz w związku z równoważeniem budżetu państwa w ogóle. Przypomnijmy, że cechą charakterystyczną budżetu jest jego ogólny charakter.

przeczytaj resztę

Finanse publiczne jako przedmiot zainteresowania różnych dyscyplin

Opisany wyżej przedmiot finansów publicznych wskazuje wyraźnie na fakt, że znajdują się one w polu zainteresowania różnych dyscyplin, lub inaczej, że nauka o finansach publicznych ma charakter interdyscyplinarny.

przeczytaj resztę

Ekonomiczne rodzaje deficytu budżetowego

Deficyt budżetowy to nie tylko formalny, rachunkowy wynik działalności państwa w sferze finansów publicznych, ma on także głęboką treść ekonomiczną. Rozpoznanie treści ekonomicznej deficytu budżetowego jest trudne m.in. z następujących przyczyn:

przeczytaj resztę