Category Praktyka

Wkroczenie państwa w sferę gospodarki

O ile pojawienie się funkcji socjalnych państwa miało charakter stopniowy, ewolucyjny, o tyle wkroczenie państwa w sferę gospodarki odbyło się gwałtownie. Co prawda, już w okresie merkantylizmu państwo zaczęło wykorzystywać instrumenty fiskalne (cła) do realizacji celów gospodarczych, sprowadzających się do ochrony rynku wewnętrznego i gospodarki przed napływem obcych towarów, rujnujących – jak wówczas myślano – gospodarkę krajową, to jednak ogólnie można stwierdzić, że aż do czasów wielkiego kryzysu gospodarczego z lat 1929-1933 rola państwa w sferze gospodarki była minimalna. Taka postawa państwa wynikała z obowiązującej doktryny gospodarczej, wedle której państwo powinno dystansować się od gospodarki. Kształtowanie się procesów gospodarczych – stosownie do tej doktryny – jest wyłącznie rezultatem działania mechanizmów i praw rynkowych. Wszelkie działania państwa w sferze gospodarki wywoływałyby zakłócenia w funkcjonowaniu tego mechanizmu. Doktrynę tę odrzucono głównie z dwóch powodów:

przeczytaj resztę

Wydatki publiczne w wymiarze ekonomicznym

Niebezpieczeństwo nadużyć, malwersacji i korupcji przy wydatkowaniu środków publicznych powstaje w związku z administracyjnym charakterem ich wydatkowania. Państwo czy władze publiczne są potężnym uczestnikiem rynku, gdyż realizacja części zadań publicznych tworzy popyt na towary i usługi dostarczane jednostkom sektora publicznego przez sektor prywatny, W warunkach konkurencji, gospodarki ograniczonej popytem itp. zamówienia władz publicznych, zwłaszcza na wieloletnie dostawy towarów i świadczenie usług, są atrakcyjne dla prywatnych przedsiębiorstw. Wybór partnera władz publicznych dokonuje się w warunkach ostrej rywalizacji o zamówienia. Rodzi to naturalne poniekąd warunki do korumpowania gestorów środków publicznych w zamian za otrzymanie zamówień rządowych (samorządowych). Poza kryminalnym charakterem takiej działalności, którą zresztą bardzo trudno wykryć, istnieje niebezpieczeństwo marnotrawienia środków publicznych przez zlecanie zamówień wcale nie najkorzystniejszych z punktu widzenia realizowanych zadań.

przeczytaj resztę

Funkcja kredytowa budżetu

Funkcja kredytowa budżetu była formułowana w dawniejszej literaturze, a obecnie jest jakby zapomniana. Ze względu na treść rola tej funkcji może w przyszłości wzrosnąć. T. Grodyński definiuje funkcję kredytową w sposób następujący: „Z budżetu zatem dowiadujemy się o zakresie zadań, które dane państwo uznało dla siebie za niezbędne i o wynikających z tego koniecznościach i możliwościach obciążenia podatkowego ludności i o wzajemnym stosunku tych zjawisk, wyrażającym się równowagą budżetową”17. W ujęciu tego autora istota funkcji kredytowej budżetu sprowadza się do ustalenia, czy państwo ma zdolność kredytową. Zdolności takiej nie ma – zdaniem T. Grodyńskiego – państwo o nieuporządkowanym, niezrównoważonym budżecie.

przeczytaj resztę

Cła

Cła to jedna z najstarszych instytucji finansowych. Jako takie spełniają one różne funkcje. Dwie z nich należy uznać za podstawowe:

– funkcja fiskalna,

przeczytaj resztę

Instrumenty zaciągania długu publicznego

Władze publiczne zgłaszają bieżący oraz średnio- i długookresowy popyt na pieniądz. Bieżący popyt na pieniądz jest zaspokajany przez bieżące wpływy z tytułu podatków, z innych bezzwrotnych wpływów typu podatkowego (cła, opłaty) oraz z wpływów z tytułu praw majątkowych. Jeżeli nawet budżet państwa jest zrównoważony w roku fiskalnym, to występująca często rozbieżność w czasie między wpływami na rachunki władz publicznych a ponoszeniem wydatków zmusza państwo do zaciągania krótkookresowych pożyczek. Jeśli nawet pożyczki te zostaną spłacone w okresie roku fiskalnego, tak aby działania rządu nie naruszały ustawy budżetowej, to nie pozostaje to wcale bez skutków dla stanu finansów publicznych. Wyłaniają się bowiem kwestie: od kogo pożyczać, na jakich warunkach, w jakiej formie zaciągać pożyczki itd. W szczególności trzeba uwzględnić fakt, że nawet te krótkookresowe pożyczki, zapewniające władzom publicznym płynność finansową, pociągają za sobą koszty, które trzeba uwzględnić na etapie budowy budżetu, jeżeli ma on być zrównoważony zgodnie z ustawą budżetową.

przeczytaj resztę

Krzywa użyteczności dobra publicznego

Na rys. 2 krzywa użyteczności dobra publicznego (sensu stricio) Up jest neutralna względem dochodów indywidualnych. Oznacza to, że każdy obywatel ma dostęp do dobra publicznego niezależnie od tego, jakim dochodem dysponuje. Przykładem takich dóbr jest ochrona narodowa, bezpieczeństwo wewnętrzne, administracja publiczna, drogi publiczne, ochrona środowiska itp. W rzeczywistości stopień użytkowania dobra publicznego przez poszczególnego obywatela może być i jest różny, Częściowo jest to podyktowane czynnikami obiektywnymi, a częściowo subiektywnymi. Jeżeli ktoś żyje w mieście, gdzie istnieje większe skażenie środowiska niż na wsi, to użyteczność dobra publicznego, jakim jest powietrze jest mniejsza. Z kolei mieszkaniec dużego miasta ma większą możliwość korzystania z transportu publicznego.

przeczytaj resztę

Dyskrecjonalna polityka podatkowa

Zaletą podatkowych automatycznych stabilizatorów koniunktury jest ich szybkie reagowanie na zmianę sytuacji dochodowej podmiotów. Działają one w ramach już istniejącego systemu, tzn. przyjętego przez państwo, społeczeństwo i przedsiębiorców. Wadą jest to, że rozwiązania przyjęte w ramach systemu mogą być nieskuteczne ze względu na nieadekwatność do występującej w praktyce sytuacji.

przeczytaj resztę

Rodzaje zobiektywizowanych kryteriów

Aby zminimalizować wpływ subiektywnych czynników kształtowania wydatków publicznych, a więc aby ograniczyć obszar arbitralności przy zastosowaniu metody kształtowania wydatków publicznych w zależności od potrzeb, konieczne jest stosowanie zobiektywizowanych kryteriów określających potrzeby. Posługiwanie się takimi kryteriami jest wręcz konieczne przy ustalaniu wewnętrznej struktury wydatków publicznych, a zwłaszcza struktury funkcjonalnej (działowej) i przestrzennej.

przeczytaj resztę

Interwencjonizm państwowy

Splot tych dwóch okoliczności sprzyjał skrystalizowaniu się nowej doktryny ekonomicznej, określanej jako interwencjonizm państwowy (interweniowanie państwa w sferę gospodarki). Jej istotę można określić najogólniej jako oddziaływanie państwa w kierunku łagodzenia wahań cyklu koniunkturalnego gospodarki kapitalistycznej. Z jednej strony, chodzi o podtrzymywanie słabnącej co jakiś czas aktywności gospodarczej oraz hamowanie jej aktywności wówczas, gdy tempo wzrostu staje się niebezpieczne dla funkcjonowania gospodarstwa narodowego. Doktryna interwencjonizmu państwowego oznaczała radykalny rozwój budżetu państwa. Takie instrumenty budżetowe, jak podatki, wydatki, subsydia, pożyczki wewnętrzne itd. stały się głównymi narzędziami oddziaływania państwa na gospodarkę. Oznaczało to dalszy wzrost ilościowy budżetu, ale przede wszystkim jego rozwój jakościowy. Ten ostatni związany jest z pojawieniem się nowych instrumentów gromadzenia dochodów i ponoszenia wydatków. W polityce budżetowej państwa cele i zadania fiskalne stają się w coraz większym stopniu zdominowane przez cele gospodarcze. W latach osiemdziesiątych naszego stulecia znaczenie doktryny interwencjonizmu państwowego jakby nieco zmalało. Teza ta znajduje potwierdzenie w praktyce wysoko rozwiniętych krajów kapitalistycznych, w których wystąpiła pewna reorientacja roli państwa w gospodarce i społeczeństwie. Pojawiły się tendencje do ograniczania ingerencji państwa w gospodarkę za pomocą instrumentów fiskalnych. Przykładem są zwłaszcza Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. Z dzisiejszej perspektywy widać, że tendencje te miały raczej charakter koniunkturalny, związany z układem sił politycznych w państwach i dojściem do władzy tzw. nowej prawicy i nowego konserwatyzmu. Bez najmniejszej wątpliwości można jednak stwierdzić, że niemożliwy jest powrót do roli, jaką państwo spełniało w gospodarce przed wielkim kryzysem gospodarczym. Nie argumentując szczegółowo tej tezy, gdyż przekracza to zakres i tematykę niniejszej pracy, skonstatujmy, że obecnie sprawy gospodarki są na tyle decydujące o życiu społeczeństw, że pozostawienie ich własnemu biegowi jest praktycznie niemożliwe. Na marginesie warto też zauważyć, że interweniowanie państwa w sferę gospodarki nie może być utożsamiane z polityką fiskalną państwa, chociaż trzeba przyznać, że tutaj jego możliwości są największe. Jeśli pominąć niebagatelną rolę instrumentów pozaekonomicznych (np. prawnych), to drugą ważną grupą narzędzi ekonomicznych są instrumenty monetarne regulujące podaż pieniądza i popyt na pieniądz w gospodarce. Na podstawie doświadczeń ostatnich lat można mówić o pewnym przeniesieniu akcentów z fiskalnych na monetarne narzędzia interwencjonizmu państwowego, a nie jak to się niekiedy próbuje interpretować, odchodzeniu państwa kapitalistycznego od spraw gospodarczych. Niepowodzenie tzw. reaganomiki w Stanach Zjednoczonych, wyrażające się m.in. olbrzymim deficytem budżetowym i uporczywą recesją, nakazuje bardziej krytyczne podejście do konserwatywnych koncepcji państwa we współczesnej gospodarce rynkowej.

przeczytaj resztę

Rodzaje podatków cz. III

Podatki od dochodów, podobnie jak podatki majątkowe, są najbardziej klarownym przykładem zawłaszczania przez władze publiczne dochodów prywatnych. Przedmiotem opodatkowania jest dochód, najczęściej dochód z pracy i dochód z prowadzenia działalności gospodarczej. Również podatki od dochodu mają specyficzne cechy, które muszą być wzięte pod uwagę przy posługiwaniu się tym instrumentem fiskalnym. Chodzi w szczególności o to, że:

przeczytaj resztę

Sposoby wyrażania preferencji w sprawach publicznych

Jeżeli zgodzilibyśmy się na to, że obiektywnie istnieją takie kategorie jak: racjonalność zbiorowa, preferencje ogólnospołeczne, interes społeczny itp., to pozostaje uzyskanie odpowiedzi na pytania:

przeczytaj resztę

Kategoria potrzeb zbiorowych – dalszy opis

Obserwacje i badania dotychczasowego rozwoju potrzeb ludzkich, prowadzone przez różne dyscypliny wiedzy, pozwalają na sformułowanie pewnych prawidłowości. Zwrócę uwagę na te, które są istotne z punktu widzenia finansów publicznych.

przeczytaj resztę